Contrafort (9/2007)

February 29, 2008 | Leave a Comment

Îndr?znesc s? recomand mai întâi spre lectur? un fel de jurnal de prezen??, de Mihai Varga, în ora?ul rusesc Saratov. Explic? mult ?i multe ce e cu realit??ile din actuala Rusie a lui Putin ?i de ce acesta are o cot? de popularitate constant?, dep??ind 60%. 50% din popula?ia acestei mari urbe de provincie consider? c? „Rusia se mi?c? în direc?ia cea bun?”. Siguran?a material? e, ca motiva?ie, pe primul plan. „Nu po?i face ?i mai ales asimila cultur?, ?tiin?? în s?r?cie.”
 E un adev?r perfect valabil ?i pentru R.M. În acela?i context rus – reproducerea discu?iei referitoare la manifest?rile xenofobe ?i fascistoide din Rusia, purtat? la radio Europa Liber? cu câ?iva dintre cei mai reprezentativi intelectuali (ziari?ti, scriitori) ru?i – Matvei Ganapolski, Vadim Dubnov, Viktor Erofeev ?i comentate cu mult? în?elegere a fenomenului de Vitalie Ciobanu. Re?inem una din opiniile reputatului scriitor Viktor Erofeev: „În Rusia este important? nu atât politica, ci vectorul politicii. Dac? statul s-a gândit s? se ocupe de con?tiin?a na?ionalist? ?i chiar ?ovinist? a poporului, s-o inflameze ?i s? o foloseasc?, atunci fire?te c? aceast? con?tiin?? va da în foc ?i va tot spori, ca aluatul pus la dospit, pân? când noi to?i vom înm?rmuri în fa?a unei imagini incredibile, a con?tiin?ei na?ionaliste desfrânate. Cunoa?tem exemple din istorie când aceste lucruri generau cataclisme mondiale, dar nu cred c? în Rusia se va întâmpla a?a ceva…”  ?i o adresare pentru Moldova (o dovad? în plus c?… nu tot ce e rus (de calitate) e ?i ?ovin): „Doresc Moldovei, spune Erofeev, ?i v? spun asta dumneavoastr? (lui Vasile Botnaru, moderatorul discu?iei) ca unui reprezentant al postului Radio Liberty în Moldova, s? ajung? în Europa în baza unor merite exemplare, pentru ca nimeni s? nu o tortureze cu diverse idiotisme legate de trecut, ?i aceast? ?ar? s? se manifeste în ipostaza ei cea mai bun?. Este urarea mea sincer?.” La rândul s?u Vitalie Ciobanu noteaz? între altele pe marginea discu?iei: „În Republica Moldova, exist? o stare de schizofrenie la nivel identitar. Avem, pe de o parte, un grup important de popula?ie – practic, grupul cel mai cultivat al cet??enilor – care se consider? români ?i î?i vede viitorul în cadrul unui proiect politic comun cu România. Pe de alt? parte, avem un segment de popula?ie manipulat de actuala putere, dar ?i de fostele administra?ii din anii ’90, care au îmbr??i?at, de o manier? mai frust? sau mai discret?, retorica moldovenismului, adic? un soi de regionalism na?ional exacerbat… pentru a purta un nou „r?zboi rece” cu România, nu cu Rusia. Na?ionalismul „moldovenist” este o form? de continuitate a servitu?ii pro-r?s?ritene, nu o expresie a libert??ii.” „Eu cred, mai puncteaz? Vitalie Ciobanu, c? Republica Moldova poate avea o legitimitate f?r? a arbora mereu sperietoarea unionismului românesc, f?r? a ridica ziduri impenetrabile pe Prut, noi ziduri ale Berlinului în interiorul aceleia?i na?iuni separate…” Face bine „Contrafortul”-ui, ?i ca publica?ie a tinerilor intelectuali (oameni de cultur?), aceast? component? constant? de aten?ie pentru realit??ile politice, prezent? num?r de num?r. Mai ales c? e f?cut? cu necesitate ?i, de regul?, pe actualitate. Cititorul are numai de câ?tigat. Fire?te, pe lâng? comentarea, prezentarea faptului cultural. De maxim interes în acest num?r – interviul cu eseistul, cineastul ?i filozoful leton Uldis Tirons, „A tr?i ?i a scrie în Letonia”, realizat de acela?i Vitalie Ciobanu. Mici deschideri spre o alt? lume. Comentarii de idei, c?r?i, evenimente culturale de Alexandru-Florin Platon („Istoria la r?spântie”, 18 ani de tranzi?ie ?i rolul istoriei, al istoricilor în în?elegerea lor, în valorificarea semnifica?iilor trecutului), Grigore Chiper (despre dou? c?r?i insolite ale Claudiei Golea – Planeta Tokyo ?i Tokyo by Night – cel pu?in ca subiect, ambele ap?rute la Polirom), Anatol Moraru (despre cartea Elenei Prus Pariziana româneasc?: mit ?i modernitate), Liviu Antonesei (despre cartea (romanul) lui C?lin Ciobotari ???t! Generalul viseaz?), Iulian B?icu? („Prozatori ie?eni. Dan Lungu , Florin  L?z?rescu, lucian dan Teodorovici”), Leo Butnaru („Fetele de pe Calea Victoriei ”, în memoria Nicoletei Toia), Oleg Bernaz („Lecturi foucaultiene”, pe marginea volumului Ce este un autor?  de Michel Foucault, ap?rut la Editura Ideea din Cluj, 2007), Virgil Mihaiu (Festivalul Ethno Jazz, Chi?in?u, 2007), Eugenia Bojoga, un interviu cu Oscar Loureda Lamas, un important discipol al lui Eugeniu Co?eriu, axat în special pe conceptul de semnifica?ie din volumul co?erian Lingüistica del texto („Lingvistica textului”), ap?rut de curând (2007) în versiune spaniol?, Marcel Gherman („Despre imprevizibil” în art?), R?zvan Mihai N?stase (pe marginea c?r?ii lui  Harold Bloom Canonul Occidental, 2007).


You must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X