Stiri culturale – interne:
 • Bookmark: 27946Informa?ii despre Festivalul Na?ional de Teatru

  Festivalul Na?ional de Teatru care are loc intre 1-10 noiembrie are un site nou cu informa?ii despre toate spectacolele care se reg?sesc in structura de anul acesta a evenimentului. Produc?torul de tradi?ie al FNT, Uniunea Teatral? din Romania i?i dore?te ca www.fnt.ro s? fie o oglind? indreptat? spre edi?ia din aceast an a evenimentului dar ?i spre trecut, motiv pentru care a publicat deja pe noul site arhivele edi?iilor din 2006 ?i 2007. Pentru a fi la curent cu modific?rile de ultim? or?, dar ?i cu personalit??ile care vor veni la Bucure?ti, v? pute?i abona prin trimiterea unui e-mail cu subiectul abonare la adresa press@fnt.ro.

 • Bookmark: 27944Incepand de ast?zi, echipa Operei Comice pentru Copii a dat startul celei de-a zecea stagiuni

  Primul spectacol al sezonului este musicalul "O noapte furtunoas?" de Roman Vlad – o adaptare dup? I. L. Caragiale. Piesa, in versiune muzical? semnat? de tan?rul compozitor Roman Vlad face parte din proiectul "Caragiale", coordonat de Mircea Diaconu . Istoricul acestui proiect incepe in 2003 ?i const? in adapt?ri dup? opera lui Caragiale, precum "Un pedagog de ?coal? nou?", O noapte furtunoas? ?i, in perspectiv?, spectacolul "Vizit? in octombrie ?i se incheie in iunie, cu pauze in timpul vacan?elor. Spectacolele sunt prezentate la Palatul Na?ional al Copiilor, dar, o dat? pe lun?, compania are reprezenta?ii ?i la Campina.

 • Bookmark: 27945Biblioteca Jude?ean? ‘Ioan N. Roman’ din Constan?a prezint? pan? pe 12 octombrie, expozi?ia de literatur? umoristic? ‘Zambe?te, maine va fi mai r?u!’

  In standurile ?i vitrinele expozi?iei sunt prezentate titluri de referin??, din literatura na?ional? contemporan?, precum: ‘Nu jefui?i femeile geloase!’ de Tudor Popescu, ‘Fie-ne tranzi?ia u?oar?’ ?i ‘Ghidul nesim?itului’ de Radu Paraschivescu, ‘M?garul troian’, antologie de proz? umoristic? romaneasc? alc?tuit? de Cornel Udrea sau ‘Obiceiuri de nunt? la cangurii ?chiopi’ de Cornel Udrea.

 • Bookmark: 27942

   

 • Bookmark: 27941Congres de speologie la Hunedoara

  Speologi din toat? ?ara ?i invita?i din Slovacia ?i Bulgaria au participat la sfar?itul s?pt?manii trecute la Congresul Na?ional de Speologie, edi?ia a 36-a, organizat la Baru Mare, in jude?ul Hunedoara, in arealul Parcului Natural Gr?di?tea Muncelului – Cioclovina. Speciali?tii consider? de maxim? importan?? constituirea unei comisii a patrimoniului speologic, un for care s? g?seasc? parghiile manageriale de gestionare a pe?terilor din ?ar?, patrimoniu cultural, natural ?i de mediu, similar UNESCO in alte ??ri. Lucr?rile congresului au mai eviden?iat necesitatea alinierii Romaniei ?i Bulgariei la sistemul european de formare a speologilor, care implic? infiin?area unui centru de formare acreditat ?i introducerea in Nomenclator a meseriilor specifice acestui domeniu, precum formator de speologie, salvator din mediul subteran speologic, animator, ghid de pe?ter?.

 • Teatrul Nottaraprezint? samb?t?, 4 octombrie, de la ora 19, premiera spectacolului Antigona de Jean Anouilh

Autor prolific fracez, Jean Anouilh s-a n?scut la Bordeaux, in 1910. Opera sa acoper? un camp vast, de la dram? ?i tragedie, la farsa absurd?. Uneori adopt? ideile existen?ialismului francez, dezvoltate de Sartre, alteori pare influen?at de Louis Jouvet sau de Jean Giraudoux, al?i creatori de renume ai teatrului francez. Anouilh a urat publicitatea, r?manand un inadaptat. Antigona (versiunea rescris? a dramei antice cu acela?i nume, ce ii apar?ine lui Sofocle), scris? in 1944, face parte din seria a?a numitelor piese negre. A avut un mare succes inc? de la inceput, mai ales c? a fost privit? ca o parabol? la starea de atunci a Fran?ei, aflat? sub ocupa?ie nazist? ?i avand o guvernare pro-german?. Regia spectacolului este semnat? de Claudiu Goga, aflat la cea de a doua apropiere de piesele lui Jean Anouilh, dup? ce, prima dat?, a montat tot la Teatrul Nottara spectacolul Romeo ?i Jeanette.

 • Bookmark: 27937Institutul Cultural Roman anun?? lansarea, in cadrul Programului Cantemir, a unei sesiuni de finan?are a nevoilor culturale de urgen??

  Pot beneficia de finan?are, sub forma granturilor de c?l?torie, arti?ti romani care au fost invita?i sau ale c?ror crea?ii au fost selectate oficial la festivaluri sau la evenimente culturale semnificative din str?in?tate. Proiectul trebuie s? se inscrie intr-unul sau mai multe dintre urm?toarele domenii: literatur?, arte vizuale , arhitectur? ?i design, teatru, muzic?, dans, film, patrimoniu cultural. Bugetul alocat finan??rii nevoilor culturale de urgen?? este de 121.000 RON. Detalii suplimentare ?i documenta?ia necesar? se g?sesc pe site-ul Programului Cantemir : www.programulcantemir.ro

 • Nout??i editoriale

Maine, de la ora 18, la Institutul Cultural Roman din Bucure?ti va avea loc lansarea volumului Sionism ?i istorie. Cre?terea unei noi con?tiin?e evreie?ti, de Shmuel Almog, ap?rut la Editura Hasefer. Vor lua cuvantul Mircea Mih?ie?, vicepre?edinte al ICR, conf. univ. Mariuca Stanciu ?i conf.univ. Liviu Rotman. In cadrul lans?rii vor fi proiectate imagini din albumul Israel 60, publicat de aceea?i editur?, ilustrand trecutul ?i prezentul Israelului la ?ase decenii de la crearea statului evreu.

 • Bookmark: 27934Maine are loc la Boto?ani, deschiderea stagiunii aniversare 2008-2009 a Teatrului "Mihai Eminescu"

  In acest an se implinesc 5o de ani de la infiin?area acestui teatru ?i, in acelasi timp, 170 de ani de teatru in limba roman? la Boto?ani. Zilele Teatrului Mihai Eminescu care se vor desf??ura pe durata 1-5 octombrie, vor cuprinde spectacole prezentate de colective profesioniste din Bucure?ti, Ia?i ?i Boto?ani, spectacole cunoscute dar ?i reprezenta?ii in premier?. La s?rb?toarea teatrului ?i-au anun?at participarea, deasemenea, Ion Caramitru ?i Johnny R?ducanu cu un celebru recital, precum ?i regizorul giorgian Andro Enukidze, realizatorul spectacolului "O poveste foarte simpla" de Maria Lado.

 • Bookmark: 27930Programul Arte Mar?iale se reia la ICR

  Ast?zi de la ora 18.00, la Institutul Cultural Roman din Bucure?ti are loc prima etap? din sezonul de toamn? a programului Arte Mar?iale. Edi?ia este consacrat? colec?iilor ?i colec?ionarilor de art? contemporan?, publicul fiind invitat la o intalnire cu colec?ionarii de art? Sorin Costina, Alexandra Gatej, Maria Parvu?oiu ?i Vasile Petrovici. Dup? dezbaterile despre arta contemporan? cu arti?tii, galeri?tii ?i cu achizitorii institu?ionali de art?, acum sunt viza?i cei care pl?tesc pentru a de?ine ceea ce al?ii doar privesc.

 • Bookmark: 27931Expozi?ie la 200 de ani de la na?terea lui Napoleon al III-lea

  Funda?ia Historic? Roman? FIRO organizeaz? in perioada 7 Octombrie 7 Noiembrie la Academia Roman? un Colocviu ?i o expozi?ie de fotografii ?i documente oficiale din timpul lui Napoleon al III lea ?i a lui Alexandru Ioan Cuza . FIRO dore?te ca publicul roman s? cunoasc? mediul in care Napoleon al III- lea a crescut, cat ?i educa?ia atat de particular? ce ii va influen?a domnia ?i ii va marca viziunea despre evolu?ia social?. Politica dus de de acesta ?i dezvoltarea cultural din timpul s?u au avut un impact decisiv in Unificarea Principatelor Romane sub Alexandru Ioan Cuza.

 • Bookmark: 27929In aceast? lun? se reiau Conferin?ele Teatrului Na?ional Bucure?ti

  Prima conferin?? din actuala stagiune va avea loc duminic?, 12 octombrie, de la ora 11, la Sala Atelier. Istoricul Andrei Pippidi va prezenta conferin?a cu tema "Bucure?tii vechi, intre paragin? ?i demolare", prin care inten?ioneaz? s? atrag? aten?ia asupra situa?iei critice a patrimoniului arhitectonic din Bucure?ti.

 • Festival de poezie la Sibiu

      20 autori din 11 ??ri vor participa, in perioada 2-5 octombrie 2008, la cea de-a doua edi?ie a Festivalului Interna?ional de Poezie Oskar Pastior, Sibiu 2008. Detalii referitoare la programul festivalului ?i locurile de desf??urare se g?sesc pe site-urile www.cennac.ro ?i http://www.icr.ro/FIP2. Festivalul st? sub semnul operei poetului german Oskar Pastior, n?scut la Sibiu/ Hermannstadt cu 81 de ani in urm?. Dispari?ia sa fizic?, in 2006, a pus cap?t unei cariere literare de excep?ie, incununat? de succese r?sun?toare.

 • Bookmark: 27926Music awards la Ia?i

  Cea de a ?asea edi?ie a romanian music awards va avea loc, in acest an, pe 5 octombrie, in fa?a Palatului Culturii din Ia?i. In cadrul evenimentului va avea loc decernarea celor mai importante premii din industria muzical? romaneasc?. Romanii i?i pot vota favori?ii pe www.1music.ro, ei fiind cei care vor decide ca?tig?torii la toate cele 14 categorii.

 • Bookmark: 27923Maine la ora 19, in Turnul Sfatului din Sibiu, are loc vernisajul expozi?iei de fotografie "Pe drum. Locuri ?i timpuri in m?rturii fotografice".

  Expozi?ia, care poate fi vizitat? pan? pe 19 octombrie, zilnic intre orele 10 ?i 20 in Turnul Sfatului din Sibiu, este o selec?ie de fotografii documentare ?i de reportaj ale unor fotografi austrieci ?i in acela?i timp un istoric al acestui gen de fotografie, incepand din anii ’30 pan? ast?zi. Seriile fotografice ale acestei expozi?ii provin din colec?ia "Edition" a Galeriei Fotohof din Salzburg.

 • Bookmark: 27924Festival de teatru la Timi?oara

  Teatrul Na?ional Timi?oara va fi in atmosfer? de festival in perioada 4-12 octombrie 2008! A XIV-a edi?ie a Festivalului Dramaturgiei Romane?ti incepe la sfar?itul s?pt?m?nii. Organizat de Teatrul Na?ional Timi?oara, cu sprijinul Ministerului Culturii ?i Cultelor ?i al Consiliului Local Timi?oara, Festivalului Dramaturgiei Romane?ti va reuni spectacole, concurs de dramaturgie, concerte, lans?ri de carte, ateliere de crea?ie.

 • Bookmark: 27922Expozi?ie foto-documentar? dedicat? tradi?ionalelor festivaluri chineze?ti

  Consulatul General al Republicii Populare Chineze la Constan?a ?i Direc?ia pentru Cultur?, Sport ?i S?n?tate din cadrul Consiliului Jude?ean Constan?a inaugureaz? ast?zi la Muzeul de Art? o expozi?ie foto-documentar? dedicat? tradi?ionalelor festivaluri chineze?ti. Expozi?ia se focalizeaz? pe cele mai importante festivaluri tradi?ionale chineze?ti ?i incearc? s? releve ceremoniile, originile culturale, precum ?i felul in care aceste evenimente sunt celebrate.You must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X