„Un perdaf f?r? usturime“

Spectacolele de teatru sau de cinema, mai ales, beneficiau de mare aten?ie în ziare, a?a cum se întâmpla ?i cu spectacolele sus?inute de interpre?ii la mod?, precum Maria T?nase, care avea o reclam? în „Evenimentul Zilei“ din 1940

„Un perdaf f?r? usturime“

Oana RUSU
Duminic?, 26 Aprilie 2009

Marea ?i mica publicitate au fost prezente în paginile ziarelor din România înc? de la apari?ia acestora, pe vremea Principatelor Române. Unele reclame încercau s? conving? prin aspect, în timp ce altele f?ceau apel la persuasiune sau la „argumente ?tiin?ifice“. De asemenea, poten?ialii clien?ii erau atra?i prin mari reduceri de pre?uri sau prin personaje celebre din cinema care ap?reau în reclamele la diferite produse f?r? ?tirea lor.

 

Chiar de la 1859, printre paginile în care se vorbea de Unirea Principatelor se strecura ?i câte o reclam? la o serie de produse sau servicii. O astfel de pagin? ap?rea ?i în „Curierul Principatelor Unite“ de la 1959, în care textele erau scrise cu caractere chirilice amestecate cu cele latine.

 

Cu toate acestea, reclama la tipografia Romanow & C avea caratere latine ?i prezenta performan?ele tipografiei, care poate oferi tip?rituri cu „diferite litere: afar? de române ?i latine se mai afl? întrâo cantitate abundent? litere Germane, Elline, Slavone, Cyrilice etc. etc. etc“. De asemenea, tipografia mai avea „Littere: Diamant, Perla, Garamond, Cicero, Mittel“ ?i altele. Cei care apelau la aceast? tipografie puteau beneficia de ornamente, broderii litografice. „Se recomand? Onorabililor D-ni ce voescu a imprima Opere, în volume mari ?i micii, foi volante, pentru diverse anunciuri în limba Român?, Françes?, Greac?, Italian?, German?, Latin? ?i Slavon? veche ?i modern? cu pre?urile cele mai moderate, exactitatea cerut? ?i vigilanta lucrare a Machineloru.“

 

„Femeile sunt oarbe“

 

 

Reclamele au început s? apar? sub forma unor casete, mai mult sau mai pu?in elaborate, sau sub forma unor m?rturii sau povestiri.

„Femeile sunt oarbe“ sus?ine o reclam? din ziarul „Adev?rul“ din 1931, în care se arat? c? „multe femei nu observ? relele urm?ri ale fardurilor, cremelor ?i pudrelor. Ele cred c? ascund astfel un ten defectuos. Singurul ten care este frumos este numai acela care este natural. Pentru a combate asprimea pielei, precum ?i co?urile, petele, irita?ia, ori alte defecte ale obrazului, aplica?i pu?in? Pomad? Cadum. Întrebuin?ând acest procedeu simplu, pielea î?i va rec?p?ta s?n?tatea sa, ?i drept urmare, ?i frumuse?ea sa natural?. Nu încerca?i s? ascunde?i defectele obrazului în dosul unei m??ti, suprima?i cusururile prin utilizarea Pomadei Cadum. Aceasta opre?te la moment mânc?rimile, are în mod special o ac?iune calmant? ?i cicatrizant? peste tot unde exist? o irita?ie ori vreo inflama?ie a pielei. Are rezultate foarte bune în eczem?, co?uri, erup?ii, pecinegine, taeturi, în?ep?turi de insecte“.

 

Reclamele „b?rb?te?ti“

 

De?i mare parte dintre reclame se adreseaz? doamnelor, cu diverse produse de cosmetic?, îmbr?c?minte, cu produse de sl?bit sau farmaceutice, domnii sunt ?i ei asalta?i de propuneri din partea marilor firme care ajungeau de peste m?ri ?i ??ri prin aceste locuri, în c?utare de clien?i.

„Adev?rul“ din 1931 f?cea reclam? la „Colgateâs“, care ofer? s?pun de ras sau crem? de ras: „Spuma fin emulsionat? permite un ras mai sever, un perdaf f?r? usturime. Experien?a a milioane de b?rba?i o dovede?te zilnic. În momentul în care v? s?puni?i cu Colgate, dou? opera?iuni au loc: 1. S?punul din spum? dizolv? pojghi?a de gr?sime care acoper? fiecare fir de p?r. 2. Bilioane de b??icu?e înc?rcate cu p?rticele de s?pun fin emulsionat înmoaie fiecare firicel de p?r pân? în adâncimile r?d?cinii. Imediat barba devine umed? ?i maleabil?, f?r? rezisten??, gata de a c?dea prad? briciului chiar mânuit de o mân? pu?in expert?“.

 

„Pretinde?i produsul original! Controla?i marca de garan?ie!“

 

 

În afar? de produse cosmetice ale c?ror reclame invadaser? paginile ziarelor, alte reclame anun?au cump?r?torilor posibilitatea unic? de a cump?ra cele mai bune sau cele mai ieftine produse de îmbr?c?minte, de înc?l??minte, stofe ?i m?t?suri, coloniale, haine de blan?.

Nu lipseau reclamele la b?uturile alcoolice, care atestau c? produsele sunt naturale: „Faptul c?: îns??i Asocia?iunea chimi?tilor sub pre?edin?ia d-lui Prof. Dr. ?tefan Minovici cu ocazia banchetului anual servit de Restaurantul Enescu a dat preferin?? ?ampaniei MOTT, dovede?te cu prisosin?? c? acest produs este natural ?i superior“.

Iar „numele Cinzano este cea mai bun? garan?ie c? este o b?utur? s?n?toas? din vin natural“, dup? cum arat? ziarul.

Produc?torii atr?geau aten?ia publicului c? produsele lor, fiind probabil extrem de bune, au fost copiate, contraf?cute: „Feri?i-v? de unii vulpoi“ este o reclam? la un produs farmaceutic, reclama sf?tuind cump?r?torii s? se fereasc? de vulpoii care „v? ofer? un produs imitat atunci când cere?i adev?rata Magnesia S. Pellegrino. Pretinde?i produsul original! Controla?i marca de garan?ie!“, a?a cum se arat? în ziarul „Universul“ din 1931You must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X