30 iulie 2009 MI?CAREA LITERAR?. C. IV?NESCU: „Sesizez Parlamentul României s? ia m?surile ce se impun: excluderea din cadrul Colegiului a numitului Dinescu Mircea“

MI?CAREA LITERAR?

Apare trimestrial sub egida
Uniunii Scriitorilor din România.
Anul VIII, nr. 1 (29), 2009, Bistri?a.

DOSAR CEZAR IV?NESCU:

Clar? Lumin? din lucruri – articole despre CEZAR IV?NESCU de GABRIELA CRE?AN, ION MURGEANU , FLORENTINA TONI??, BESNIK MUSTAFAJ, IOANA GRECEANU, M.R. IACOBAN, AURELIA C?LINESCU, EMIL CIRA, cu dou? interviuri de VIOREL ILI?OI ?i CLARA ARU?TEI.

Select?m din acest num?r:

Cezar Iv?nescu, texte postume, scrisori deschise (fragmente), februarie-aprilie 2008

1. „Nu exist? p?cat mai mare în Univers decât s? batjocore?ti Sufletul unui om“

Le mul?umesc Domnului Iisus Hristos ?i maicii Domnului, Fecioara Maria, instan?e absolute, so?iei mele, Maria, acolo, în ceruri, ?i fiicei mele spirituale, Clara Lucia Aru?tei, aici, pe p?mânt. Mi-au stat ei, mi-au stat ei tot timpul al?turi. Tuturor acelor care au trecut de partea mea le mul?umesc, dar nu atât cât î?i închipuie, pentru c? au trecut de partea Adev?rului.

Celor cunoscu?i ?i necunoscu?i, înc? o dat? le trimit dragostea mea ?i le urez, mai ales acelora risipi?i prin lume, mult noroc.

Pentru acei care au gustat cu voluptate aceast? pâine otravit? a minciunii, nu am decât compasiune. E ceva r?u în ei care îi îndeamn? s? se bucure de ivirea în lume a r?ului. Îl întâmpin? recunoscându-se în el. S? încerce s? se purifice, s? scape de sub tirania r?ului care îi domin?.

Dac? Dumnezeu îmi va da pân? la cap?t puterea s? trec ?i prin aceast? prob? infernal?, promit tuturor c? voi duce, îmi voi duce ?i le voi duce crucea. Neamul acesta românesc nu mai trebuie batjocorit!

Încercat pre? de o jum?tate de veac de robia babilonic? a Rusiei comuniste, cred c? s-a salvat totusi ?i a r?mas printre cei…, a r?mas în mare parte neatins de r?u ?i putrejune. M? rog pentru învierea lui.

În toat? aceast? încercare prin care am trecut, m-au sprijinit ?i mi-au stat al?turi români, evrei, maghiari, tigani, armeni, albanezi, turci ?i m? opresc aici cu enumerarea. Cu to?ii ?i-au dovedit calitatea uman? profund? ?i au dep?sit particularismul ?i problemele m?runte ?i s-au manifestat ca adev?ra?i oameni universali. Nu doar europeni, ci universali.

În aceast? încercare mi-au stat al?turi români, evrei, maghiari, ?igani, armeni, sârbi, albanezi. Cu to?ii s-au dovedit nu doar adev?ra?i europeni, ci adev?ra?i cet??eni ai Universului!În fa?a lor m? plec precum statuile din templu în fata lui Buddha. Ei sunt speran?a mea c? vor remodela o nou? umanitate. O nou? umanitate sau, dac? vre?i, o transumanitate, a?a cum s-ar exprima genialul meu prieten de la Paris, Basarab Nicolescu.

În tinere?e, am citit o carte intitulat? Mai str?lucitor decât o mie de sori, carte care relata istoria construirii bombei atomice. Sufletul uman nemuritor întrece cu mult o mie de sori. Lumina lui face cât o mie de miliarde de sori. De aceea, nu exist? p?cat mai mare în Univers decât s? batjocore?ti Sufletul unui om.

(Transcrierea unui mesaj audio din 15.02.2008, descoperit dup? moartea scriitorului)

2. Scrisoare deschis? adresat? Preafericitului Daniel (P?rintele meu),
Patriarhul României (fragmente), martie 2008

Preafericitului Daniel, Patriarhul României

Suntem într-un ceas greu, P?rinte, c?ci, iat?, pleac? de lâng? noi oameni pe care i-am iubit ?i am uitat s? le spunem cât de mult îi iubim ?i am gre?it c?ci spunându-le neîncetat i-am mai fi putut re?ine lîng? noi… Au plecat pe rând, Ovidiu Iuliu Moldovan , marele actor, George Pruteanu, actor ?i el ?i personaj shakespearean, ?i preot al limbii române ?i acum, pictorul Sabin B?la?a, legat prin opera lui ?i prin mâna de ??rân? a trup?orului lui de Destinul Moldovei ?i al Ia?ului de Înalt Prea Sfin?ia din scaunul Mitropolitan…

Ne doare sufletul, P?rinte, ca un obraz de copil p?lmuit… De ce atâta moarte în preajma Învierii? S? inton?m Prohodul ?i s?-i urm?m pe mor?i, cu inima u?oar? cu cât suntem mai aproape de Înviere? S? r?mânem lini?ti?i ?i s? ne bucur?m de prezen?a lucr?toare a celor vii suferinzi de boli grele ?i necru??toare dar r?mânând în destinul lor, tortura?i fizic ?i înfruntând tortura fizic?, încarnarea diavolului spre a-?i lumina chipul s? priveasc? icoanele luminate de lumân?ri din bisericile Ia?ului nostru cel plin de biserici ?i de muzee… […]

Vin acum ?i eu ?i cer sfatul Preafericirii Voastre…

A voit Domnul ca Maica mea, Xantipa, s? m? nasc?, pe 6 august, de Marea S?rb?toare a Schimb?rii la Fa?? ?i m-am gândit ca pân? la pr?zmuirea Învierii s? stau cuviincios ?i s?-mi ar?t fa?a blând? de om prigonit ?i îndur?tor. Numai c? port în trupul ?i în sufletul meu patru sângiuiri, de turc, de grec, de albanez ?i de moldav, iar în gândul meu de cre?tin ceea ce cuprinde acest poem scris pentru discipolii mei cu ani în urm?, prin anii terorii ateiste comuniste iar eu îl cântam în Cenaclul „Numele Poetului“ la „Casa Scânteii“ unde domneau tovar??ii Suzana Gâdea ?i Mihai Dulea […].

Gre?esc dac?, dup? Înviere, îmi ar?t fa?a de Înger Cumplit, de Înger cu Armur?, cum m-a pictat marea pictori?? Aurelia C?linescu, ?i dau ia-ma-n diavoli s? le rup gâturile? S? le iau tot ceea ce au ?i tot ceea ce sunt ?i s?-i fac surcele, s? ard? mocnit la cazanele de smoal? din Iad în care tot ei or s? fiarb??

?i dac? gre?esc, Preafericite, ?i persist în gre?al? chiar peste pova?a Preafericirii Tale de a nu persista, se d? osând? grea pentru a?a gre?al?? Spre un exemplu, pot fi obligat s? citesc în eternitate poemele lui Dan De?liu publicate înainte de 1989, la Editura „Minerva“, în colec?ia Bpt, cu prefa?a lui Nicolae Manolescu, exultând în fa?a versurilor de?liuene:

S? ne strângem ura stiv?
?i s? facem colectiv?!

Nu s-ar putea, Preafericite, osând? mai u?oar?, s? zicem o Veronica Porumboiu sau o Maria Banu?, sunt totu?i fete, cu fetele trece timpul mai u?or ?i Paolo Malatesta era de aceea?i p?rere, ca ?i dr?gu?a Francesca da Rimini : Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria…

What is a man, Preafericite?

Nu e voin?a lui Dumnezeu în el, dac? el simte în el adânc pe Domnul?

R?mânem azi lâng? cei vii ?i înfrunt?m totul, batjocura
?i pra?tia Destinului, sau o pornim pe urmele acelor care au coborât
în Moarte cum Domnul Nostru Iisus Hristos
s-a coborât la rându-i printre mor?i?
În bra?ele Tale, Doamne, îmi pun Sufletul!

Cezar Iv?nescu

Fragmente din Scrisoarea deschis? adresat? Patriarhului României, Preafericitului Daniel

3. A treia scrisoare a poetului Cezar Iv?nescu, membru al Consiliului USR, c?tre domnul Nicolae Manolescu, pre?edinte al USR (fragmente)
6.03.2008

Domnule Pre?edinteSubsemnatul Cezar Iv?nescu, domiciliat în Bucure?ti [...], membru al Consiliului USR, director al Editurii Junimea, Ia?i, Bd Carol I, nr. 3-5, tel./fax 0232/410 427, Comandor al Ordinului „Steaua României“, v? reproduc în întregime primele dou? scrisori pe care vi le-am adresat în 1.02.2008 ?i 4.02.2008, precum ?i Comunicatul Comitetului Director al USR. […]

Din 29.01.2008 ?i pân? în 5.02.2008, am fost livrat lin?ajului mediatic de c?tre Uniunea Scriitorilor din România din lips? de profesionalism, rea-credin?? sau pur ?i simplu complicitate cu agen?iile de ?tiri (NewsIn în primul rând), presa scris? ?i mediile care au difuzat în draci ?tirea c? „Cezar Iv?nescu a f?cut poli?ie politic?“; am identificat din prima „sursele din cadrul Colegiului CNSAS“ în persoana soldatului frunta? al Securit??ii, tovari?ci Dinescu Mircea, membru în Colegiul CNSAS, sursa mi-a confirmat supozi?ia, autodivulgându-se sub toate formele posibile (pres?, televiziune etc.) ?i plasându-se incon?tient sub inciden?a Legii de func?ionare a CNSAS, pe care o pute?i consulta. Asupra soldatului frunta? al Securit??ii nu insist, va insista instan?a judec?toreasc?.

Ceea ce m? intereseaz? aici este s? va fac evident? situa?ia grotesc? în care am fost pu?i de lipsa de profesionalism al Directorului de imagine ?i comunicare al USR: dup? primele anun?uri murdare ale presei, din 30.01.2008, Directorul de imagine ?i comunicare al USR (ca ?i to?i semnatarii ?tirii calomnioase, toate mediile etc.) trebuia s? acceseze site-ul CNSAS ?i s? vad? c? în 2008 nu este nici un comunicat de pres? oficial (nu s-au ?inut audieri, nu s-au dat verdicte etc.), singurul text truvabil fiind Ordonan?a de urgen?? din 6 februarie 2008; concluzia logic?: de la agen?ia de ?tiri NewsIn, locul 1 în topul asasinilor, ?i pân? la ultima publica?ie amarât? sau post de televiziune (Otv de exemplu) ?i pân? la ?i mai am?râta noastr? USR, toate se fac complice la ac?iunea de lin?aj mediatic exercitat asupr?-mi timp de o s?pt?mân?: a trebuit s? declar greva foamei la vârsta de 66 de ani, luni, 4.02.2008, ora 12:00, în Sala cu oglinzi din sediul USR, pentru ca mar?i, 5.02.2008, Comitetul Director al USR s? dea Comunicatul mai sus citat, eu putând între timp sa dau ortul popii: Comunicatul trebuia dat pe 31.01.2008 (conform Statutului USR, cap. 1, art. 1 ?i 2) ?i f?r? vreo interven?ie din parte-mi; a trebuit s? declar greva foamei la 66 de ani pentru c? tr?iesc într-o ?ar? de criminali: o vor pl?ti, sper… pentru s?pt?mâna de teroare suportat? cu via?a mea.

Am revenit cu aceast? a treia scrisoare pentru a v? reaminti c? nu mi-a?i r?spuns la punctele 1 ?i 5 din cea de a doua scrisoare: oare vi s-a obnubilat întru atât spiritul critic, încât s?-i acorda?i votul decisiv pentru ob?inerea Premiului Na?ional „Mihai Eminescu“, în 15 ian. 2008, acestei nulit??i literare, tovar??ci Dinescu Mircea, soldat frunta? al Securit??ii? ve?i demara ancheta cerut? de mine la punctul 5?

A?tept în continuare s?-mi v?d propriul dosar (dosare) din Arhivele Securit??ii ?i-i anun? pe aceast? cale pe membrii Colegiului CNSAS c? de pe 29.01.2008 ?i pân? azi, 6.03.2008 nu au fost în stare s? articuleze un r?spuns public, cât de cât onorabil.

Sesizez Parlamentul României s? ia m?surile ce se impun: excluderea din cadrul Colegiului a numitului Dinescu Mircea ?i sanc?ionarea întregului Colegiu pentru sfidarea legilor acestei ??ri.

În încheiere v? reamintesc cererea mea exprimat? în ?edin?a de Consiliu din dec. 2007 (cf. cap. 1, art. 7 din Statutul USR) de a fi trecute pe site-ul USR statele de plat? din USR ?i toate celelalte informa?ii necesare, conform principiului transparen?ei, pentru ca to?i scriitorii români s? se poat? informa corect (nu din zvonuri) asupra modului în care este administrat banul ob?tei. Dac? e nevoie s? declar greva foamei ?i pentru art. 7, cap. 1 din Statut, spune?i-mi, ?i o fac cu pl?cere.

Nedorind s? m? las intoxicat de colportorii de ?tiri „cu surse din cadrul“, v-am scris aceast? scrisoare pentru a ap?ra imaginea tân?rului asistent universitar ?i critic literar Nicolae Manolescu al anilor ’60, cel care m-a debutat, f?r? s? m? cunoasc?, în literatura român?… […]

A?tept r?spuns.Cu cele mai nobile sentimente
6.03.2008
Cezar Iv?nescu

Domniei-Sale Domnului Nicolae Manolescu, Pre?edinte al USR“

http://romania-mare-trecut-si-viitor.blogspot.com/2009/07/miscarea-literara-clara-lumina-din.htm

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X